Điều khoản sử dụng

 

Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh việc bạn tiếp cận và sử dụng trang web VNBH.COM của VietnamCredit và các trang liên quan khác. Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng website. Bằng việc bấm vào và sử dụng trang web vnbh.com là đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.

Ở đây, VietnamCredit nghĩa là Công ty cổ phần Vietnam CreditRating, các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết và tất cả các công ty trực thuộc hoặc có liên hệ pháp lý với Công ty Cổ phần Vietnam Creditrating. Điều khoản sử dụng này chỉ là phần bổ sung vào Quy định và Điều kiện khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của VietnamCredit.

VietnamCredit không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và kịp thời của bất cứ thông tin nào có sẵn trên website này. Thông tin được đưa ra là hoàn toàn không đảm bảo dưới bất cứ hình thức nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ngụ ý về tính thương mại hoặc lợi ích nào có thể có được từ việc sử dụng thông tin trên trang web và/hoặc cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Trong bất cứ sự kiện và hoàn cảnh nào thì VietnamCredit và các Công ty trực thuộc cũng không chịu trách nhiệm, dù là trực tiếp hay gián tiếp về bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào, hoặc tin vào những thông tin được đưa ra trên Website này. Mọi quyết định nào đó được Chủ thể kinh doanh đưa ra là thuộc về của chính chủ thể đó. Ông ấy/Bà ấy được hưởng quyền lợi và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình cho dù, ở một mức độ nào đó, đã được hoặc bị, tác động bởi chính những thông tin nhận thức được trên trang web này.

Bạn có thể đi vào các trang web khác trên Internet thông qua các pop-up quảng cáo, các hypertext, các đường link hoặc các dạng thức bằng hình ảnh và số khác khi nó xuất hiện ngay trên trang VNBH.COM nhưng điều đó không có nghĩa là Vietnamcredit chịu trách nhiệm về việc bạn ghé thăm các trang web đó. Vietnamcredit không đại diện, không đảm bảo, không buộc hoặc không liên đới tới bất cứ trang web nào khác mặc dù bạn có thể thể tiếp cận được từ trang VNBH.COM. Khi bạn tiếp cận với một trang web không phải của VietnamCredit đồng nghĩa với việc VietnamCredit không có bất cứ một sự kiểm soát nào về nội dung hoặc thông tin có trên trang web đó. Bạn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chính bạn và hệ thống máy tính của bạn từ việc lây nhiễm Virus hoặc các thông tin không đúng đắn khác.

Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về những nội dung mà chính bạn đã đưa vào trang web VNBH.COM hoặc đưa lên môi trường Internet. VietnamCredit sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung, ký tự, thông tin hoặc thông điệp nào do người dùng hoặc bên thứ ba đưa lên trên trang web này hoặc đưa lên môi trường Internet thông qua trang web VNBH.COM. Tuy nhiên, Vietnamcredit giữ quyền được xem xét, sửa chữa hoặc xoá bỏ bất cứ thông tin, tài liệu, ký tự nào mà Vietnamcredit cho rằng bất hợp pháp, có tính xúc phạm hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh của VietnamCredit và luật pháp của Nhà nước.

Các thông tin công ty của VietnamCredit, Logo của VietnamCredit và các Sản phẩm của VietnamCredit được nêu ra trên website này là thuộc quyền sở hữu trí tuệ của VietnamCredit. Các sản phẩm và thông tin công ty khác được nêu ra trên website này có thể thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu. Bạn không thể sử dụng các sản phẩm là sở hữu trí tuệ hoặc nội dung của Vietnamcredit. Bạn có thể không được sử dụng, diễn dịch hoặc dùng kỹ thuật để tái cấu trúc lại những sản phẩm của VietnamCredit, bao gồm cả các hình ảnh và các mẫu được VietnamCredit đưa ra mà không có được sự đồng ý của VietnamCredit.

Không một phần nào trên trang web này được làm lại, copy, sửa đổi, sử dụng và xuất bản, phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào, dù một phần hay toàn bộ, mà không có sự đồng ý của VietnamCredit. VietnamCredit có quyền sửa đổi, bổ sung Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Những sự sửa đổi, bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi nó được đăng lên trên trang web này. Khi bạn sử dụng website coi như là bạn đã được biết và đồng ý với những sửa đổi đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web VNBH.COM là cấu thành việc bạn tự nguyện chấp nhận những sửa đổi đó.