DỊCH VỤ

 Báo cáo tín nhiệm

Chúng tôi cung cấp Báo cáo Tín nhiệm về các công ty. Báo cáo của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn các thông tin sau:

 • Thông tin chung về doanh nghiệp
 • Định danh và hình thức pháp lý
 • Các cổ đông
 • Các công ty liên quan
 • Lịch sử thanh toán
 • Hồ sơ tài chính
 • Hồ sơ pháp lý, kiện tụng
 • Chỉ số đánh giá tín nhiệm của VietnamCredit
 • Giải thích về các chỉ số đánh giá
 • Trả lời các câu hỏi khác của khách hàng

Báo cáo hồ sơ đất đai

 • Xác định chủ sở hữu của các bất động sản
 • Lịch sử của Bất động sản trong quá khứ và hiện tại
 • Kiểm tra thực địa và chụp ảnh

Báo cáo Điều tra thị trường

 • Cung cấp dịch vụ báo cáo điều tra về ngành
 • Điều tra thị trường về một sản phẩm hoặc công ty cụ thể
 • Cung cấp dữ liệu Marketing và đầu tư về một lĩnh vực cụ thể.

Dịch vụ thu hồi nợ thương mại

 • Hỗ trợ thu hồi nợ, dàn xếp các tranh chấp hợp đồng thương mại
 • Điều tra và làm báo cáo về tình hình tài chính của Doanh Nghiệp
 • Theo nguyên tắc chỉ thu phí khi thành công. Một khoản phí hành chính nhỏ có thể áp dụng trong một số trường hợp.